سام مندس

  • نقد فیلم اسپکتر

    آیا «اسپکتر» بهترین فیلم جیمز باندی است؟
    فیلم «اسپکتر» مملو از صحنه ها و جزییات نمادین مجموعه سینمایی «جیمز باند» است، از ودکا مارتینی نوشیدنی مورد علاقه "جیمز باند" گرفته تا انفجارهای بزرگ. اما آیا وقت آن فرا نرسیده که "007" مدتی مرخصی بگیرد؟