زنان تاجر

  • «زنان تاجر»

    zanan

    کمدی انتقادی و اجتماعی «زنان تاجر» به هجو دنیای سرمایه داری می پردازد. اما استون بازیگر جوان سینما، نقش اصلی این فیلم را بازی می کند.