دوران عاشقی

  • نقدی بر دوران عاشقی

    time to love

    علیرضا رییسیان در ششمین ساخته خود «دوران عاشقی» به طرح موضوعی پرداخته که قدمتی بیش از نیم قرن در سینمای ایران دارد.